Dane osobowe przetwarzamy z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie danych osobowych lub szerzej rozumianej ochrony prywatności, prosimy o kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych: iod@prymusagd.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest VIKINGSTORE24.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wolanowie przy ulicy Kowalanka 24, 26-625 Wolanów wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000817783, NIP 9482620779, REGON 385034928  – zwana dalej Administratorem.

Kiedy przetwarzamy dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, może być niezbędne dla skorzystania z określonej usługi  lub zawarcie określonej umowy .Administrator zbiera dane osobowe w ramach:

1. Działalność Sklepu Internetowego Administratora: 

 1. Jakie dane: Imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, w części przypadków również firma oraz NIP. W przypadku osób posiadających konto w sklepie dodatkowo login oraz historia zamówień.
 2. W jakim celu: Prowadzenie sklepu internetowego, w tym prowadzenie w ramach sklepu wyodrębnionego konta umożliwiającego  dostęp do dodatkowych funkcjonalności sklepu, tj. stanu i historii Zamówień oraz zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy. Prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem w/w sklepu internetowego dla osób posiadających konta oraz nieposiadających kont. W tym również programy promocyjne dedykowane dla posiadaczy kont w sklepie.
 3. Na jakiej podstawie: Czynności zmierzające do zawarcia oraz zawarcie umowy - art.. 6 ust. 1 lit. "b" RODO)

2. Formularzy kontaktowych na stronie internetowej oraz innych formy kontaktu:

 1. Jakie dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail - w przypadku formularza kontaktowego. W przypadku kontaktów telefonicznych - numer telefonu.;
 2. W jakim celu: Nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorstwa administratora oraz innych wskazanych na stronie sposobów kontaktu. 
 3. Na jakiej podstawie: Zgody wynikającej z faktu zwrócenia się do nas z określonym zagadnieniem. W pewnych przypadkach możemy mieć dodatkowo uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na przesłane zagadnienie. (art.. 6 ust. 1 lit. "a" oraz „f” RODO)

3. Realizacja zamówień;

 1. Jakie dane: Imię, nazwisko, adres, telefon, telefon, e-mail.
 2. W jakim celu: Realizowanie zamówień (wysyłka)
 3. Na jakiej podstawie: Realizacja umowy - art.. 6 ust. 1 lit. "b"  RODO.

4. Działań marketingowych, w tym przy udziale partnerów;

 1. Jakie dane: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, w zakresie strony internetowej pliki cookies, a w ramach fanpega administratora na portalu Facebook, dane wynikające z ustawień konta danego użytkownika.
 2. W jakim celu: Promowanie marki sklepu, pozyskiwanie klientów, prowadzenie działań marketingowych
 3. Na jakiej podstawie: zgody pozyskiwanej przed rozpoczęciem kontaktu (art.. 6 ust. 1 lit. "a" RODO), w odniesieniu do podmiotów z którymi prowadzona już była współpraca również uzasadniony interes Administratora (art.. 6 ust. 1 lit. "f"  RODO).

5. Ewidencjonowania kontrahentów;

a. Jakie dane: Dane indentyfikacyjne kontrahentów – imiona, nazwiska, nazwy, adresy, NIP, a także dane kontaktowa kontrahentów oraz osób wskazanych przez nich do kontaktu. 

b. W jakim celu: Nawiązywanie oraz podtrzymywanie relacji handlowych.

c. Na jakiej podstawie: W ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonywania danej umowy art.. 6 ust. 1 lit. "b" RODO, co do kontrahentów z którymi jest już prowadzona współpraca, także w ramach uzasadnionego interesu polegającego na podtrzymywaniu współpracy art.. 6 ust. 1 lit. "f" RODO.

6. Umów i dokumentacji księgowej;

 1. Jakie dane: Dane indentyfikacyjne przedsiębiorców – imiona, nazwiska, nazwy, adresy, NIP.
 2. W jakim celu: Archiwizacja transakcji dokonywanych za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży , a także umów z tym bezpośrednio nie związanych oraz wypełnianie względem nich obowiązków księgowych.
 3. Na jakiej podstawie: Wykonywanie umów (art.. 6 ust. 1 lit. "b" RODO), ich archiwizowanie celu wypełniania obowiązków księgowych (art.. 6 ust. 1 lit. "c" RODO) oraz archiwizowanie na wypadek konieczności dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art.. 6 ust. 1 lit. "f" RODO).

7. Reklamacje: 

 1. Jakie dane: Dane dotyczące danej umowy, imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane dotyczące reklamacji.
 2. W jakim celu: Rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez klientów - zarówno z tytułu gwarancji, jak i rękojmi oraz innych tytułów.
 3. Na jakiej podstawie: Zgoda lub realizacja umowy lub zobowiązań ustawowych administratora - w zakresie reklamacji opartych odpowiednio o gwarancję i o rękojmię (art.. 6 ust. 1 lit. "b" oraz art.. 6 ust. 1 lit. "c" RODO).

8. Rekrutacja pracowników i współpracowników.

 1. Jakie dane: Zawarte w otrzymanych aplikacjach oraz CV: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.
 2. W jakim celu: Rekrutacja pracowników i współpracowników.
 3. Na jakiej podstawie: Zgoda osób, których dane dotyczą - art.. 6 ust. 1 lit. "a" RODO.

Obowiązki informacyjne dla każdego z określonych powyżej pól działalności Administratora zostały w całości lub w części zrealizowane w toku czynności związanych z w/w polami działalności administratora. W niniejszym dokumencie informacje te zostań przedstawione w sposób zbiorczy, wraz z opisami poszczególnych uprawnień. Mamy nadzieję, że pozwoli to na leprze zrozumienie co robimy z Twoimi danymi i jakie wiążą się z tym uprawnienia. 

[Przetwarzanie innych danych]

Niezależnie od powyższego, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w ramach czynności, które nie mieszczą się w powyższym wyliczeniu, wskazujemy podstawy na jakich może do tego dochodzić:

1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)

2. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami

3. sprzedaży usług i produktów oferowanych przez Administratora

4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze

5. prowadzenia analiz i statystyk

6. archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych może w takim wypadku być:

1. udzielona zgoda;

2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

[Przekazywanie danych]

Aby spełnić prośby Pani/Pana, aby udostępnić różne funkcje, usługi i materiały za pośrednictwem witryny oraz by odpowiedzieć na pytania, możemy udostępnić dane osobowe osobom trzecim, które w naszym imieniu wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze strony/witrynę; analizują dane; zapewniają obsługę klienta, rezerwacje wizyt; są sponsorami lub innymi osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc marketingową lub promocyjną. W powyższej sytuacji wymagamy od tych podmiotów ochrony tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.

Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, takich jak:

Google Analytics (więcej informacji na stronie: analytics.google.com)

Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

PayU (więcej informacji na stronie: www.payu.pl)

Przelewy24 (więcej informacji na stronie: www.przelewy24.pl)

Pani/Pana dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku  z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

[Okres przechowywania danych]

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, 

2. okres przez jaki są świadczone usługi

3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora – tj. do czasu przedawnienia roszczeń jakie można wysunąć przeciwko administratorowi w związku z ,

4. okres na jaki została udzielona zgoda

[Twoje prawa]

Osobom, których dane dotyczą, zapewniamy realizację następujących uprawnień:

wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym przede wszystkim o zakresie,  celach i podstawach prawnych przetwarzania, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

uzyskania kopii danych – na tej podstawie przekazujemy kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie, przy czym pierwsza kopia danych przekazywana jest nieodpłatnie, a każda kolejna po ustaleniu opłaty rekompensującej koszty czynności;

sprostowania – polega na usuwaniu ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, ale skuteczna realizacja tego prawa zależy od braku istnienia skutecznej podstawy do ich dalszego przetwarzania (jeżeli taka podstawa istnieje, informujemy o niej osobę zgłaszającą żądanie); 

ograniczenia przetwarzania – polegające na żądaniu zaprzestania wykonywania określonej kategorii operacji na  danych osobowych, z jednoczesnym dalszym ich przetwarzaniem w pozostałym zakresie;

sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub innych celów przetwarzania danych – podobnym do wyżej opisanego jest uprawnienie do żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych (bez uzasadnienia) oraz innych celów wynikających z Interesu administratora (z uzasadnieniem);

przenoszenia danych – w ramach którego jesteśmy zobowiązaniu wydać osobie której dane dotyczą lub innemu wskazanemu przez nią podmiotowi, kopię jej danych osobowych z zachowaniem struktury umożliwiającej odczyt w innych systemach komputerowych, przy czym uprawnienie to dotyczy tylko dany przetwarzanych na podstawie zgody oraz umowy w sposób zautomatyzowany; 

skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w randze krajowej lub międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru - ustanowionego zgodnie z art. 51 RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zastrzegamy jednocześnie, że dla skutecznego wykonania w/w uprawnień, w celu ochrony praw osób których dane przetwarzamy, żądanie powinno zostać zgłoszone w sposób umożliwiający nam weryfikację jego nadawcy. (Przykładowo, w sytuacji żądania zaprzestania przetwarzania danych w ramach marketingu realizowanego za pośrednictwem poczty e-mail, jeżeli jedyną znaną nam daną jest adres poczty elektronicznej, żądanie powinno wpłynąć z tego adresu.) W razie wątpliwości w tym względzie, będziemy się do Państwa zwracali z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji. Korespondencja dotycząca dennego zgłoszenia prowadzona jest za pośrednictwem powiązanych z danymi osobowymi będącymi przedmiotem zgłoszenia kanałami komunikacji (tel., mail, adres poczty).  

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedź na zgłoszenie niezwłocznie, w każdym razie nie dłużej niż w terminie do 30 dni. Jeżeli nie będziemy w stanie dochować tego terminu, poinformujemy o przyczynach opóźnienia wyznaczając czas załatwienia sprawy. 

[Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan będzie otrzymywać (oferta dopasowana do Pani/Pana potrzeb).

[Wykorzystywanie plików cookie]

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki „cookies” zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Operator serwisu (Administrator) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Pliki cookies używane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z preferencjami Użytkownika wyświetlić stronę;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, preferencje i zachowania Użytkowników, to w jaki sposób korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki Użytkownika dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Należy pamiętać, że zmiana ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów oraz reklamodawców.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub pod adresem ciasteczka.org.pl.