Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi punktami przed złożeniem reklamacji.

Warunki gwarancji:

 1. Na produkty udzielana jest 2-letnia gwarancja.
 2. Gwarantujemy, że oferowany wyrób jest należytej jakości.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami dotyczącymi użytkowania i pielęgnacji produktów zamieszczonymi na opakowaniach produktów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (np. na skutek upadków, zadrapań ostrymi przyborami), termicznych (np. przegrzanie pustego naczynia, pęknięć naczyń żaroodpornych i zahartowania gorącego naczynia zimną wodą), chemicznych (np. plam powstałych w wyniku reakcji z roztworami soli lub innych środków chemicznych) bądź celowych uszkodzeń. Produkty używane niezgodnego z przeznaczeniem nie podlegają reklamacji.
 4. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne oraz materiałowe wynikające z winy producenta.
 5. Naprawie lub wymianie podlega uszkodzona (reklamowana) część sprzedanego towaru.
 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia.
 7. Zarysowania / Rysy mogą się pojawić na powierzchni każdej stali nierdzewnej w wyniku normalnego użytkowania i nie są objęte gwarancją.
 8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sklepu Internetowego PRYMUSAGD.PL
 9. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 10. Koszt wysyłki i opłaty manipulacyjne nie są objęte gwarancją.
 11. W sprawach dotyczących gwarancji stosować się będzie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Towar jest zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi i gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba, że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia, co do takiego przeznaczenia towaru. Towar jest zgodny z umową również, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
 13. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 14. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodności towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział.